Intel
Intel
You've earned it!

Hệ thống của bạn �� ��ợc chấp thuận và có thể mang các nhãn hiệu có nhãn hiệu chính gốc �ặc tr�ng của Intel®, nh�ng bạn vẫn ch�a �ặt hàng cho bất kỳ nhãn hiệu nào. Bạn còn �ợi gì nữa?

Order your labels today! Go to www.intel.com/go/label Give customers what they want.

Hệ thống trang bị của bạn có hiệu n�ng và �áng tin cậy của Intel. Bằng cách �ặt hàng các nhãn hiệu chính gốc �ặc tr�ng của Intel và dán các nhãn hiệu này trên các hệ thống của bạn, bạn sẽ cho khách hàng thấy bạn và Intel cùng hậu thuẫn cho kỹ thuật mà bạn �ang cung cấp. Và �ó là một cách tuyệt vời �ể phân biệt doanh nghiệp của bạn với �ối thủ cạnh tranh.

Benefits to build your business.

Bằng cách tham dự Ch��ng trình �ặt nhãn hiệu Kênh phân phối Intel®, bạn sẽ nhận ��ợc những lợi ích có thể giúp cho doanh nghiệp của bạn thành công h�n. Bạn sẽ có ��ợc các tài liệu sản phẩm th��ng mại có giá trị �ể hỗ trợ cho việc tiếp thị các nhãn hiệu chính gốc �ặc tr�ng này �ến khách hàng của bạn và ��ợc quyền truy nhập tới hàng loạt các tài liệu tham khảo và hỗ trợ kỹ thuật, những ch��ng trình khuyến mãi, nguồn h�ớng dẫn th��ng mại và tiếp thị, và nhiều h�n thế nữa!

Now you are Verified. Order your labels.
You've earned it! Take the next step to move your business forward. Order your Intel platform brand logo labels today! www.intel.com/go/label
* Legal InformationPrivacy Policy2005 Intel Corporation
Copyright 2020 International Contact. All rights reserved.